Regjeringen varsler flere gode og helt nødvendige tiltak for landets små og mellomstore bedrifter i sin nye plattform. Nå forventer Bedriftsforbundet et tydelig taktskifte i arbeidet for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge.

Les også: Forenklingsjobben i rute, når 10 milliarder i 2021

Sent torsdag kveld ble det klart at Høyre, Frp og Venstre har kommet til enighet med Krf om å danne den første borgerlige flertallsregjeringen på over 30 år. I sin plattform presenterer regjeringen en rekke konkrete tiltak rettet mot gründere og små og mellomstore bedrifter.

– Bedriftsforbundets medlemmer har nå god grunn til å forvente et tydelig taktskifte i regjeringens arbeide for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge.

Jørund Rytman, Bedriftsforbundet

– Vi er svært fornøyd med at en flertallsregjering så tydelig peker på nødvendigheten av å bedre vilkårene til landets små og mellomstore bedrifter. Denne plattformen inneholder flere punkter som Bedriftsforbundet har etterlyst lenge, konstaterer Jørund Rytman, leder av Bedriftsforbundets avdeling for politikk og samfunnskontakt.

– Dette er en plattform som forplikter og Bedriftsforbundets medlemmer har nå god grunn til å forvente et tydelig taktskifte i regjeringens arbeide for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge, legger han til.

Les også: 2019 blir det STORE bompengeåret

Positive signaler

I plattformen skriver Regjeringen at den vil legge frem en egen strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter. Man vil også jobbe for at det skal bli lettere for små bedrifter å konkurrere om offentlige anbud og presentere et konkret mål for netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.

– Fra et SMB-perspektiv er det mange positive signaler i dette dokumentet, men det aller viktigste er at man nå har fått på plass en næringsvennlig flertallsregjering. Det gjør at vi slipper negative overraskelser på grunn av budsjettforhandlinger langt inn i de sene nattetimene på Stortinget, sier Rytman.

– Forutsigbarhet er viktig for hele næringslivet, men kanskje spesielt for de minste bedriftene, legger han til.

Vage formuleringer

Selv om det er mange positive signaler i plattformen, mener Rytman det fremdeles er mye å gå på for den påtroppende regjeringen.

– Jeg synes det er i overkant mange formuleringer som “skal vurdere” og “skal utrede” i teksten, også når det kommer til saker som man faktisk tidligere har blitt enige om, sier Rytman.

– Jeg skulle dessuten gjerne ha sett en mer offensiv og konkret plan for å avskaffe skatten på arbeidende kapital. Her nøyde man seg med å si at man skulle fortsette nedtrappingen. Likevel, totalt sett er dette flere steg i riktig retning, avslutter Rytman

Her er et utdrag fra den nye regjeringsplattformen som viser deres ambisjoner for de neste to årene:

Små og mellomstore bedrifter:

Regjeringen vil:

 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.
 • Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms.
 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.
 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.
 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.
 • Ha et mål om netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.
 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

Gründere:

 Regjeringen vil:

 • Integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet.
 • Styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.
 • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet

Næringsliv:

 Regjeringen vil:

 • Følge opp Prosess21, et samhandlingsforum for minimale utslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien.
 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.
 • Evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling.
 • Forenkle søknadsprosessen og bedre rammevilkårene for mineralnæringen.
 • Utarbeide strategier for romnæringen og for små- og mellomstore bedrifter.
 • Vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet.
 • Legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge.
 • Innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon.
 • Legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger.
 • Følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon.
 • Innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold (alkoholholdig drikk gruppe 1 ) som tar høyde for kvalitetsforskjell i produktene for å legge til rette for at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk.
 • Legge til rette for at norske bedrifter og institusjoner i større grad deltar i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Ønsker du å lese hele plattformen så kan du laste den ned her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share your love
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on mix
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on vk
Share on stumbleupon
Share on xing

Legg igjen en kommentar